FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

२०७५ भाद्र १२ गतेको कर्मचारीहरुको बैठकको निर्णय

यस कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री जगन्नाथ पन्तज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७५ साल भाद्र १२ गते नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, बिषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारी र वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेतको बैठकमा भएको निर्णयहरु:

निर्णय.न.०१