योजना तथा परियोजना

वडा नं. ४ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 मातृशिशु स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम 100000 

2 भगवती आमा समुह भवन निर्माण रिजालथोक 200000 

3 गैरीगाउँ सौचालय निर्माण योजना 100000 

4 मरणघाट निर्माण जलधारे 100000 

वडा नं. ३ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 चैनपुर रिजालगाउँ शान्तिटार बीसहजार लिटर खा.पा. टंकी निर्माण 300000 

2 कुवापानी कुवा मर्मत गर्न 50000 

3 डाँडागाउँ चाँमधारा खा.पा.टंकी निर्माण 200000 

4 ढुङ्गेधारा खा.पा. टंकी निर्माण 150000 

वडा नं. २ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 छाप पारिगाउँ नागखर्क सिमलखर्क पोखरी खा.पा. योजना 350000 

2 भोक्टेनी तल्लो जुरेथुम खा.पा. 200000 

3 ढाडखोला तिनघरे नेपाली टोल खा.पा. 200000 

वडा नं. १ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. व. २०७४/७५ क लागि वडा नं. १ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु - 

1 पाप्ले नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई परियोजना सञ्चालनार्थ मर्मत तथा सामान खरिद गर्न 500000 

2 धुसेनी खेल मैदान स्तर बृद्धि गर्न 500000 3 महेन्द्रोदय आधारभुत विद्यालय खेलमैदान निर्माण 400000 

Pages