योजना तथा परियोजना

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

1 चैनपुर रिजालगाउँ शान्तिटार बीसहजार लिटर खा.पा. टंकी निर्माण 300000
2 कुवापानी कुवा मर्मत गर्न 50000
3 डाँडागाउँ चाँमधारा खा.पा.टंकी निर्माण 200000
4 ढुङ्गेधारा खा.पा. टंकी निर्माण 150000
5 प्रगतिटोल खा.पा.योजना 200000
6 सुगमटोल घोरेधारा खा.पा. 100000

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

1 छाप पारिगाउँ नागखर्क सिमलखर्क पोखरी खा.पा. योजना 350000
2 भोक्टेनी तल्लो जुरेथुम खा.पा. 200000
3 ढाडखोला तिनघरे नेपाली टोल खा.पा. 200000
4 माथिल्लो हटिया बराइटोल दमाइगाउँ सोह्रघर आधारभूत विद्यालय खा.पा. 250000
5 धाराखोला छिरिङ्गे खा.पा. 200000

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. १ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

1 पाप्ले नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई परियोजना सञ्चालनार्थ मर्मत तथा सामान खरिद गर्न 500000
2 धुसेनी खेल मैदान स्तर बृद्धि गर्न 500000
3 महेन्द्रोदय आधारभुत विद्यालय खेलमैदान निर्माण 400000
4 काउले कुसुण्डा सडक निर्माण 500000

Pages