सूचना तथा समाचार

बिषय बिज्ञ सुचिकृत गर्ने बारे (शिक्षा शाखा)

बिषय:- बिषयबिज्ञ सूचिकृत गर्ने बारे |

श्री सबै सामुदायिक बिद्यालयका स्थायी शिक्षकहरु |
नीलकण्ठ नगरपालिका |

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आब्वानको सूचना २०७५/०१/२९

योग्य फर्म वा संस्थाले तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य गर्न इजाजत पत्र/दर्ता प्रमाण पत्र, VAT र PAN प्रमाण पत्र र आ.व. ०७३/७४ को कार चुक्ता प्रमाणपत्र  सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा रु.

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आब्वानको सूचना २०७५/०१/२८

योग्य फर्म वा संस्थाले तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य गर्न इजाजत पत्र/दर्ता प्रमाण पत्र, VAT र PAN प्रमाण पत्र र आ.व. ०७३/७४ को कार चुक्ता प्रमाणपत्र  सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा रु.

सवारी चालक सेवा करारमा लिने बारे सूचना २०७५/०१/२६

यस नीलकण्ठ नगर कार्यपालिकको लागि हलुका सवारी चालक १ जना र ट्रयाक्टर चालक १ जना सेवा करारबाट पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेद्वारहरुले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण खुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त निबेदन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ|

Pages