सूचना तथा समाचार

ब्यावसाय सुचिकृत बारे (कृषि शाखा) २०७४/१०/०९

उपरोक्त बिषयमा यस नगरपालिकालाई आ.व. ०७४/०७५ को कार्यक्रम अनुसार कृषि सम्बन्धि विभिन्न कृषि औजार, बिउ, बिजन,कृषि यन्त्र ,उपकरण र मौरी घार, प्लास्टिक घर (Green House) निर्माण सामग्री आदि आपूर्ति गराउने फर्म / तथा कम्पनीहरुले यस नगरपालिकामा  सुचिकृत गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ |

Pages