FAQs Complain Problems

Plan and Project

वडा नं. ६ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 कुसुन्डे आमा समुह भवन निर्माण 450000 

2 नेवारपानी वैद्यडाँडा दलित सामुदायिक भवन 250000 

3 नवलपुर जनजाति सामुदायिक भवन निर्माण 200000 

4 बालबालिकाको क्षामता तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम 200000 

वडा नं. ५ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. ब. २०७४/७५ का वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 बाँझोगरा खेलमैदान निर्माण 200000 

2 आकासे औतारा सामुदायिक भवन निर्माण तथा फर्निचर 150000 

3 पन्चकन्या मा.वि. पूर्वाधार निर्माण गर्न 400000 

4 धादिङवसी खाल्टे डाडा गाउ कोसी खोला सडक मर्मत 350000 

वडा नं. ४ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 मातृशिशु स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम 100000 

2 भगवती आमा समुह भवन निर्माण रिजालथोक 200000 

3 गैरीगाउँ सौचालय निर्माण योजना 100000 

4 मरणघाट निर्माण जलधारे 100000 

वडा नं. ३ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ३ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 चैनपुर रिजालगाउँ शान्तिटार बीसहजार लिटर खा.पा. टंकी निर्माण 300000 

2 कुवापानी कुवा मर्मत गर्न 50000 

3 डाँडागाउँ चाँमधारा खा.पा.टंकी निर्माण 200000 

4 ढुङ्गेधारा खा.पा. टंकी निर्माण 150000 

वडा नं. २ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. २ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 छाप पारिगाउँ नागखर्क सिमलखर्क पोखरी खा.पा. योजना 350000 

2 भोक्टेनी तल्लो जुरेथुम खा.पा. 200000 

3 ढाडखोला तिनघरे नेपाली टोल खा.पा. 200000 

वडा नं. १ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. व. २०७४/७५ क लागि वडा नं. १ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु - 

1 पाप्ले नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई परियोजना सञ्चालनार्थ मर्मत तथा सामान खरिद गर्न 500000 

2 धुसेनी खेल मैदान स्तर बृद्धि गर्न 500000 3 महेन्द्रोदय आधारभुत विद्यालय खेलमैदान निर्माण 400000 

Pages