सवारी चालक सेवा करारमा लिने बारे सूचना २०७५/०१/२६

यस नीलकण्ठ नगर कार्यपालिकको लागि हलुका सवारी चालक १ जना र ट्रयाक्टर चालक १ जना सेवा करारबाट पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेद्वारहरुले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण खुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त निबेदन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ|