वडा नं. ६ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ६ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 कुसुन्डे आमा समुह भवन निर्माण 450000 

2 नेवारपानी वैद्यडाँडा दलित सामुदायिक भवन 250000 

3 नवलपुर जनजाति सामुदायिक भवन निर्माण 200000 

4 बालबालिकाको क्षामता तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम 200000 

5 बाख्रा पालन सम्बन्धि तालिम तथा बिमा कार्यक्रम 200000 

6 सरस्वती कृषक महिला समुह भवन निर्माण 200000 

7 बागेश्वरी देखि सप्तडाँडा हुँदै लेकाली वस्ती जोड्ने सडक 500000 

8 सुनौलाबजार नवलपुर वनस्खण्डे सडक 400000 

9 खड्करे आँगेटारी सिम्ले जल्किनी सडक 300000 

10 देउराली लाँकुरी छापहुँदै मैदान सडक निर्माण 200000 

11 महिला स्वास्थ्य शिविर 200000 

12 शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भवन (भोर्ले) 200000 

13 कुसुण्डे देउराली छाप खा.पा. योजना 500000

14 मग्राती गाउँ खानेपानी टंयाकी निर्माण भार्ले 200000 

15 भैरवी पिकनिक स्पोर्ट निर्माण कार्यक्रम 400000 

16 कुसुण्डे खेलमैदान निर्माण 200000 

17 पञ्चकन्या सामुदायिक भवन 200000 

18 इलाका प्रहरी कार्यालय प्रतिक्षालय निर्माण 200000