प्रस्ताब आब्हानको सूचना - पशु सेवा शाखा २०७५/०१/२५

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७५/०१/२५
यस नगरपालिकाको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार आ.व. २०७४/०७५ को lलागत साझेदारी कार्यक्रम अनुसार नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र खरायो पालन गरि पर्यटन प्रबर्दन गर्नका लागि इच्छुक निजि फर्म, कम्पनि, संघ संस्थाहरुले आवश्यक कागजातहरुको साथमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र यस कार्यालयमा खरायो पालना सम्बन्धिको प्रस्ताब दर्ता गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
लागत साझेदारका लागि न.पा. बाट विनियोजित रकम रु. ३,००,०००/- (७०% कार्यालयको तर्फबाट, ३०% साझेदारको तर्फबाट)