निबेदन प्रस्ताबको म्याद थप सम्बन्धि सूचना २०७५/०१/२६

प्रकाशित मिति: २०७५/०१/२६

यस कार्यालयबाट मिति २०७५/०१/०५ मा प्रकाशित सूचना अनुशार विभिन्न तालिम लक्षित कार्यक्रमका लागि पर्याप्त निबेदन/प्रस्ताब नपरेको हुदा इच्छुक ब्याक्ति संघ संस्थाहरुलाई उक्त पूर्व सूचना अनुसार निबेदन् प्रस्ताब पेश गर्नु हुन ५ दिन म्याद थप गरिएको व्यहोरा सुचित गरिएको छ|

तपशिल

१. उधम सचेतना तालिम 

२. जनजाती लक्षित कार्यक्रम 

३. बालमैत्री कार्यक्रम

४. युवा लक्षित सिप बिकास कार्यक्रम