छनौट भएका प्रस्तावकलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना २०७५/०२/१७

यस कार्यालयको प्रकाशित सूचना अनुसार नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा पार्क DPR निर्माण, करिडोर DPR निर्माण र पर्यटन पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राप्त हुन आएका प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताबहरुको मूल्यांकन गर्दा तपसिल बमोजिमका प्रस्ताबहरु स्वीकृत भएकाले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र कबोल अंकको ५ % ले हुने बैंक जमानत वा यस कार्यालयको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, धादिङबेसी शाखामारहेको धरौटी खाता नं. १०३०३०३००७१०२ मा धरौटी रकम जम्मा गरेको सक्कलै भौचर पेश गरी सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारी गराइएको छ |
तपसिल:
सि.नं. गर्नु पर्ने कार्य प्रस्तावकको नाम ठेगाना स्वीकृत बजेट(मु.अ.कर सहित) प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्ताबमा कुल प्राप्तांक
१. पर्यटन पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन दिभा मुस्कान कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., ललितपुर रु. ८४७५००/- ६३
२. करिडोर DPR निर्माण स्ट्रेन्थ इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौँ रु. ३८५०००/- ४९/५४
३. पार्क DPR निर्माण स्ट्रेन्थ इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौँ रु. ६२८२८०/- ५१/७२

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बोधार्थ:
१. दिभा मुस्कान कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., ललितपुर
२. स्ट्रेन्थ इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौँ
३. ग्रिन डिजाइन सोलुसन्स प्रा.लि., काठमाडौं
४. एस. डी. इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौं
५. रिपब्लिक इन्जिनियरिङ सोलुसन्स प्रा.लि., काठमाडौं
६. सेवा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा. लि., काठमाडौं
७. डी. वि. कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौं