आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ९ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

1 छाप सातमुरे धारा खानेपानि खानेपानी ट्यांकी निर्माण 200000
2 तातोपानि खानेपानि लिफ्ट सहित ट्यांकी निर्माण 200000
3 धाराखोला खानेपानी ट्यांकी निर्माण 200000
4 धारापानि खानेपानी ट्यांकी निर्माण 200000
5 शौरीखोला खानेपानी ट्यांकी निर्माण 200000
6 स्वास्थ्य चौकी खानेपानी व्यवस्थापन 200000
7 दुवाडी खानेपानि इन्टेक तथा ट्यांकी निर्माण 200000
8 काउली घुम्ती फूलावोट पौवाखाल्टे घुम्ती ड्रेन तथा सडक स्तर उन्नती 500000
9 ज्यामिरे झगरे कुवरगाउ दुईघरे सडक स्तर उन्नती 300000
10 सल्लाघारी ज्वालामुखी सडकको ड्रेन निर्माण गर्नै 300000
11 वालमैत्री पार्क निर्माण तथा पर्यटकीय पिक्निक स्र्पट निर्माण ( साल्लाघारी ) 500000
12 विधुतीय फलामे पोल खरिद गरि काठेपोललाई विस्थापन गर्ने गरि साझेदारी कार्य (समपूरककोष ) 300000
13 निगालपानि आरनडाडा दलित तथा शिलादेवि महिला सामुदायिक भवन निमौण 300000
14 आदिवासी जनजाति सामुदायिक भवन निर्माण 200000
15 ज्वालामूखि कृषि तथा पशुपालन सहकारी भवन निर्माण 200000
16 प्रशन्न स्वास्थ्य आमा सहकारी मार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न् 200000
17 चण्डेश्वरी मा.वि खानेपानि तथा फर्निचर व्यवस्थापन 200000
18 पाल्पा सामारी मा.वि खेल मैदान तथा पूर्वाधार विकास 200000
19 महादेवथान मन्दिर निर्माण तथा शिव पार्वती मन्दिर निर्माण 200000
20 कालिका मन्दिर निमौण 200000