आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ७ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

1 पिप्ले खानेपानी मर्मत योजना 200000
2 हाँडिखोला खानेपानी मर्मत योजना 200000
3 सातमुले खानेपानी मर्मत योजना 300000
4 वडा कार्यालय सम्म सडक निर्माण 400000
5 डाडागाँउ सामुदायिक भवन मर्मत 200000
6 गोर्खालिगाँउ सामुदायिक भवन मर्मत 200000
7 मसा्र्रङछाप सामुदायिक भवन मर्मत 200000
8 कर्णेश्वर मा।वि भवन मर्मत 300000
9 सुनौलो भैरवी मा।वि भवन मर्मत 200000
10 वडा नं ७ को लागि एमुलेन्स खरीद 1000000
11 बाँसबोटे हुदै धरमपामी ठाटी हिटी पिपलछाप नया चौतारो गोरेटोबाटो मर्मत 200000
12 जनतचेतना मूलक ,सीपमूलक कार्यक्रम 200000
13 कटहरे र ठाटी मन्दिर मर्मत 200000
14 कृषि नमुना कार्यक्रम को लागि अदुवा खेति 400000
15 असिमुरे हुदै तल्लो ढाँड सम्म सिंचाइ 200000
16 मर्मत तथा सम्भार कोष 400000
17 विविध खर्च 200000