आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ५ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

1 बाँझोगरा खेलमैदान निर्माण 200000
2 आकासे औतारा सामुदायिक भवन निर्माण तथा फर्निचर 150000
3 पन्चकन्या मा.वि. पूर्वाधार निर्माण गर्न 400000
4 धादिङवसी खाल्टे डाडा गाउ कोसी खोला सडक मर्मत 350000
5 फ्याक्से दारी गौडा स्यालडाडा कैजले सडक 300000
6 खाल्टे देउराली पिमलटार सडक मर्मत 200000
7 देउराली पहरे छाप कालिका मन्दिर सडक निर्माण 200000
8 पतेनी पिमल खोला पाण्डे टोल सुनौलाबजार सडक निर्माण 200000
9 फ्याक्से सिम्ले दोभान सडक निर्माण 200000
10 उखु पटेक क्षेत्रलाई नमुना उत्पादन बनाउने तरकारी उत्पादनलाई पकेट क्षेत्र वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न, सिचाई कुलो मर्मत लगाएतको काम गर्ने 350000
11 डाडा गाउँ अर्चले टार खोलेवेसी ढ्याङ खानपानी मर्मत 300000
12 पतेनी खानेपानी निर्माण (साझेदारी) 200000
13 खाल्टे स्यालडाडा खानेपानी निर्माण 200000
14 महिला लक्षित क्षमता विकास तथा अन्य कर्यक्रम खर्च 200000
15 बालबालिका क्षमता विकास तथा शैक्षिक सामाग्री खरिद तथा पत्र पत्रिका प्रकाशन 200000
16 जनजाति दलित, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकास सम्मान र कार्यक्रम खर्च 250000
17 स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन तथा महिला संयम सेविकाहरुलाई पोत्साहन भत्ता 200000
18 विद्युत पोल खरिद वडा नं. ५ पुरै वस्तीमा 300000
19 समपुरक कोष 200000
20 मर्मत सुधार कोष÷भैपरी खर्च 400000