आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

1 मातृशिशु स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम 100000
2 भगवती आमा समुह भवन निर्माण रिजालथोक 200000
3 गैरीगाउँ सौचालय निर्माण योजना 100000
4 मरणघाट निर्माण जलधारे 100000
5 कृषि सहकारी स्टल बेसारे 200000
6 जागरण आमा समुह बाख्रा पालन कार्र्यक्रम 100000
7 जेष्ठ सम्मान र अपांग क्षामता विकास 100000
8 श्री गैरीगाउँ मा.वि. पूर्वाधार निर्माण जग्गा खरिद 1000000
9 सुन्दरा देवी आधारभुत विद्यालय घेराबार 100000
10 खानीगाउँ आधारभुत विद्यालय घेराबार 100000
11 मंगलादेवी आधारभुत विद्यालय घेराबार 100000
12 कटुन्जे आँपखोला जयन्तीडाँडा खानेपानी योजना 100000
13 बेसारे रानाडाँडा नेपालटार गैरीगाउँ खा.पा. ट्याङ्की ढलान 200000
14 बागेढुङ्गा पौवा रिजालथोक सडक 500000
15 ढांडखर्क देखि जमुने ढांड देवी गैरीगाउँ मा.वि. अधुरो सडक 100000
16 पोखरी ध्यानखर्क टारी सालभञ्ज्याङ खानीगाउँ सडक 100000
17 बागेढुङ्गा गैरीगाउँ विमिरे सडक 200000
18 राम्चे विर्ता पोखरी सडक 100000
19 वागेढुंगा सिमपानी पोखरी सडक 100000
20 रायटार अल्छीडाँडा खेलमैदान हुदै भैरवी मन्दिर सम्म पुग्ने सिंढी निर्माण 200000
21 पूर्व प्रहरी भवनबाट प्लटिङ जाने बाटो टेवा वाल पर्खाल 200000
22 खानीगाउँ सामुदायिक भवन 200000
23 अधिकारी डाँडा सामुदायिक भवन 200000
24 पारिगाउँ सामुदायिक भवन 100000
25 श्री मालिका मन्दिर निर्माण 100000
26 पिठेश्वर महादेव मन्दिर रेलिङ तथा ट्र«स निर्माण 200000
27 विविध 200000