आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. १२ बाट छनौट भई स्विकृत भएका योजनाहरु

1 थुम्की जनकमोड रिजाल डाँडा सडक स्तर उन्नती 1500000
2 पचघरे थापा भञ्ज्याङ जमुने चौर सडक ट्याक निर्माण मर्मत 200000
3 दामगाडे ढु·े कुवा सडक स्तर उन्नती 200000
4 रिजालडाँडा देउराली सडक स्तर उन्नती 500000
5 आँगेटारी डुडेखोला पिडाली गाउँ सडक स्तर उन्नती 200000
6 डुडेडाँडा सोस्ता पाखा पिप्ले चालिसे सडक नयाँ ट्याक निर्माण 200000
7 पुल बगैँचा कुमाल गाउँ दामगाडे ठाडो बाटो मर्मत 200000
8 पुरानोडी मदले सडक निर्माण 200000
9 साङ्कोष महिला कृषि सहकारी लि.को भवन निर्माण 200000
10 सुर्योदय साना किसान सहकारी संस्था लि.को भवन निर्माण 200000
11 कुमालगाउँ मन्दिर निर्माण 200000
12 पूर्वाधार जन्य मर्मत खर्च (सडक, सिंचाई, खानेपानी , कुलो मर्मत लगायतका खर्च 600000
13 कार्यालय पूर्वाधार निर्माण 200000
14 सकपुरक कोष 200000
15 आसि खोला पुरानो डिही लिप्ट सिचाई 200000