आ.व. ०७४/७५ का लागि एकिकृत तर्जुमा समितिको बैठकको झलक