विपद तथा जलबायु उत्थानाशील योजनाको तर्जुमाको लागि कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गरिदिनु हुन - श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु

श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु |

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ

                       

                                                बिषय: उपस्थिति सम्बन्धमा |

 

प्रस्तुत बिषयमा विपद तथा जलबायु उत्थानाशील योजनाको तर्जुमाको लागि ग्रामिण आपसी बिकास संस्थाका प्रतिनिधि प्रत्येक वडामा आउने हुदा तपशीलको मिति, स्थान र समयमा आ-आफ्नो वडाका तपसिलका महानुभाबहरुलाई  उपस्थित गराई उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ |

 

 

तपशिल

 

उपस्थित हुनुपर्ने महानुभाबहरु: सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु, वडासंग सम्बन्धित अन्य जनप्रतिनिधिहरु, विपद तथा जलबायुसंग सम्बन्धित बिज्ञ वा जानकार व्यक्ति, सम्बन्धित वडाका बिद्यालयका प्र. अ./ शिक्षक मध्ये प्रत्येक बिद्यालयबाट १ जना, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, बुद्दिजिवी, वि. व्या. स. र PTA का अध्यक्ष, प्रत्येक बिद्यालयबाट बालक्लबका प्रतिनिधि, अन्य संघ संस्थाका प्रमुख वा प्रतिनिधि |

 

कार्यक्रम हुने स्थान, मिति र समय:

मिति

समय

स्थान

२०७५/०१/२८

बिहान ८:०० बजे

कर्णेश्वोर मा बि, नीलकण्ठ-७, निबुवास्वारा

दिउसो १:०० बजे

भैरवी मा बि, नीलकण्ठ -६, सुनौलाबजार

२०७५/०१/२९

बिहान ८:०० बजे

पन्चकन्या मा बि, नीलकण्ठ -५ खाल्डे, फ्याक्से

दिउसो १:०० बजे

शंखादेवी मा.बि, नीलकण्ठ -१, खाल्डे, पात्ले

२०७५/०१/३०

बिहान ११:०० बजे

सरस्वती मा बि, नीलकण्ठ- १४, धुवाकोट, भंगेरी

२०७५/०१/३१

बिहान ८:०० बजे

पशुपति मा बि, नीलकण्ठ- १२, शांकोस

दिउसो १:०० बजे

सामुदायिक बिकाश केन्द्र, नीलकण्ठ- १३, मधुबन

२०७५/०२/०१

बिहान ८:०० बजे

रत्नादेबी आ बि, नीलकण्ठ- ८, कुमालगाउँ

दिउसो १:०० बजे

चण्डेश्वरी मा बि, नीलकण्ठ- ९, मुरलीभन्ज्याङ

२०७५/०२/०३

बिहान ८:०० बजे

कुमारीदेबी मा बि, नीलकण्ठ-१०, ज्यामरुंग

दिउसो १:०० बजे

११ नं. वडा कार्यालय, नीलकण्ठ-११, ज्यामरुङ

२०७५/०२/०४

बिहान ८:०० बजे

महेन्द्र मा बि, नीलकण्ठ- २, शांखु

दिउसो १:०० बजे

नीलकण्ठ मा बि, नीलकण्ठ-३, धादिङबेसी

२०७५/०२/०५

बिहान ८:०० बजे

गैरीगाउँ मा बि, नीलकण्ठ- ४, पौवा