FAQs Complain Problems

वडा नं. ८ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ. ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ८ बाट छनौट भई स्वीकृत भयका योजनाहरु -

1 मुरलीभञ्ज्याङ वृहत खानेपानी योजना विस्तार व्यवस्थापन 700000 

2 ससाह ज्यामिरे खानेपानी ट्याङ्की निर्माण र व्यवस्थापन 400000 

3 अमरावती खानेपानी मर्मत तथा व्यवस्थापन 300000

 4 अमरावती कुमालगाउँ हटिया ढोला मण्डली सडक 900000 

5 हनुमान मन्दिर पहेँलटारी बगैँचा मसाहटार धनटारी सडक 300000 

6 अमरावती तल्लो कुमालगाउँ सामुदायिक भवन फर्निचर १ लाख, ससाह देउराली आमा समुह १ लाख, जलदेवी, देउराली शिवशंकर समुह भवन १ लाख ४५ हजार 345000 

7 कालिका आधारभुत विद्यालय कम्प्युटर खरिद 200000 

8 जनजाती सुचना केन्द्र स्थापना र अपाङ्गता व्यक्तिहरुका लागी सामाग्री खरिद 200000 

9 दलितहरुको आरन सुधार र कुमाल सामुदायिक भवन व्यवस्थापन 200000 

10 आँसीखोला वृद्घाश्रम निर्माण 300000 

11 रत्नदेवी खेलकुद मैदान निर्माण 555000 

12 च्याँडु मरनघाट निर्माण र व्यवस्थापन 100000 

13 समपुरक कोष ( कार्यालयबाट साझेदारीमा सञ्चालन हुने ) 300000 

14 भैपरी आउने कोष ( पुर्वाधार जन्य खानेपानी लगाएत अन्य मर्मत संहार) 200000