FAQs Complain Problems

वडा नं. ७ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं.७ बाट छानुत भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 पिप्ले खानेपानी मर्मत योजना 200000 

2 हाँडिखोला खानेपानी मर्मत योजना 200000 

3 सातमुले खानेपानी मर्मत योजना 300000 

4 वडा कार्यालय सम्म सडक निर्माण 400000 

5 डाडागाँउ सामुदायिक भवन मर्मत 200000 

6 गोर्खालिगाँउ सामुदायिक भवन मर्मत 200000 

7 मसा्र्रङछाप सामुदायिक भवन मर्मत 200000 

8 कर्णेश्वर मा।वि भवन मर्मत 300000 

9 सुनौलो भैरवी मा।वि भवन मर्मत 200000 

10 वडा नं ७ को लागि एमुलेन्स खरीद 1000000 

11 बाँसबोटे हुदै धरमपामी ठाटी हिटी पिपलछाप नया चौतारो गोरेटोबाटो मर्मत 200000 

12 जनतचेतना मूलक ,सीपमूलक कार्यक्रम 200000 13 कटहरे र ठाटी मन्दिर मर्मत 200000 

14 कृषि नमुना कार्यक्रम को लागि अदुवा खेति 400000 

15 असिमुरे हुदै तल्लो ढाँड सम्म सिंचाइ 200000 

16 मर्मत तथा सम्भार कोष 400000 

17 विविध खर्च 200000