वडा नं. ४ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.व. २०७४/७५ का लागि वडा नं. ४ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 मातृशिशु स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम 100000 

2 भगवती आमा समुह भवन निर्माण रिजालथोक 200000 

3 गैरीगाउँ सौचालय निर्माण योजना 100000 

4 मरणघाट निर्माण जलधारे 100000 

5 कृषि सहकारी स्टल बेसारे 200000 

6 जागरण आमा समुह बाख्रा पालन कार्र्यक्रम 100000 

7 जेष्ठ सम्मान र अपांग क्षामता विकास 100000 

8 श्री गैरीगाउँ मा.वि. पूर्वाधार निर्माण जग्गा खरिद 1000000 

9 सुन्दरा देवी आधारभुत विद्यालय घेराबार 100000 

10 खानीगाउँ आधारभुत विद्यालय घेराबार 100000 

11 मंगलादेवी आधारभुत विद्यालय घेराबार 100000 

12 कटुन्जे आँपखोला जयन्तीडाँडा खानेपानी योजना 100000 

13 बेसारे रानाडाँडा नेपालटार गैरीगाउँ खा.पा. ट्याङ्की ढलान 200000 

14 बागेढुङ्गा पौवा रिजालथोक सडक 500000 

15 ढांडखर्क देखि जमुने ढांड देवी गैरीगाउँ मा.वि. अधुरो सडक 100000 

16 पोखरी ध्यानखर्क टारी सालभञ्ज्याङ खानीगाउँ सडक 100000 

17 बागेढुङ्गा गैरीगाउँ विमिरे सडक 200000 

18 राम्चे विर्ता पोखरी सडक 100000 

19 वागेढुंगा सिमपानी पोखरी सडक 100000 

20 रायटार अल्छीडाँडा खेलमैदान हुदै भैरवी मन्दिर सम्म पुग्ने सिंढी निर्माण 200000 

21 पूर्व प्रहरी भवनबाट प्लटिङ जाने बाटो टेवा वाल पर्खाल 200000 

22 खानीगाउँ सामुदायिक भवन 200000 

23 अधिकारी डाँडा सामुदायिक भवन 200000 

24 पारिगाउँ सामुदायिक भवन 100000 

25 श्री मालिका मन्दिर निर्माण 100000 

26 पिठेश्वर महादेव मन्दिर रेलिङ तथा ट्रस निर्माण 200000 

27 विविध 200000