FAQs Complain Problems

वडा नं. १३ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं. १३ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

१. सादीखोला,खुर्सानीखर्क, ढोडखोला सडक नयाँ निर्माण - रु. ३०००००/-

२.लाटीचौतारा आउती खोला नयाँ सडक निर्माण - रु. ३०००००/-

३. खलचेत भस्मे नयाँ सडक निर्माण - रु. ३०००००/-

४. देउराली लाउरेगाँउ घट्टेढ्ंगा नयाँ निर्माण - रु. ३०००००/-

५. देउराली पानीकुवा लोर्के पहरा सडक नयाँ निर्माण - रु. ३०००००/- 

६. छाप,पैरेनी नयाँ सडक निर्माण - रु. १०००००/- 

७. रामडाँडा,पहिरो,बाक्लोगाउँ,नयाँ सडक निर्माण - रु. १०००००/-

८. किराखोर,सानोृपाखा,नयाँ सडक निर्माण - रु. १०००००/-

९. लाटीचौतारा, दर्बुङडाँडा, हुदै लाउरेगाउँ, पेमेछाप, नयाँ सडक निर्माण - रु. १५००००/-

१०. केउरेनी,किराखोर,तामाङगोउँ,विरौटा सडक मर्मत - रु.१०००००/-

११. सिम्ले ,समिडाँडा,माथिल्लो गाउँ,दलित बस्ती नयाँ सडक निर्माण - रु. ५००००/-

१२. र्गैरीखोला,सक्कल, सडक मर्मत - रु. ५००००/-

१३. कालिका,फेलेले,रातोडाँडा सडक मर्मत - रु. ५००००/-

१४. तल्लाृे बटुवा,कुवापानी,खारवेृसी सडक मर्मत तथा निर्माण - रु. ५००००/-

१५. जुगेपानी,पांग्राझुल,मदन खर्क,फेलेले,पञ्चकन्या,सडक मर्मत - रु. ५००००/-

१६. मनरुपी,बक्लोगाउँ,भोर्लै,बैलगैरा,रानीबन,सडक मर्मत तथा निर्माण । 50000 

१७. अलैचे,पांग्राझुल सडक निर्माण । 50000 

१८. कैरौजा सडक मर्मत, ृे(केरौजा धारा गणेशको घर लोसृ गौर्र्रोैै) 50000 

१९. माझगाउँ,नागेश्वरा,भञ्ज्याङ नयाँ सडक मर्मत 50000 

२०. समिडाँडा,ल्हाखोला,लपाङगी टोल सडक निर्माण । 50000

२१. समिडाँडा,उचेत सडक मर्मत । 50000 

२२. देउराली ,पञ्चकन्या सडक मर्मत । 50000 

२३. करौउखोला सडक मर्मत 50000 

२४. वि.पि गाउँ सडक मर्मत 50000 

२५. काप्रे,परेनी सिंचाइ कुलो निर्माण 60000 

२६. मधुवन सिंचाइ कुलो निर्माण 60000 

२७. कुवापानी,विरौटा,सिंचाइ कुलो निर्माण 60000 

२८. भोर्ले सिंचकाइ कुलो निर्माण 60000 

२९. खुर्पाखोला सिंचाइ कुलो निर्माण 60000

३०. वानेश्वरा सिंचाइ कुुलो मर्मत 60000 

३१. पर्यटन पार्क निर्माण 100000 

३२. मनरुपी मा.वि खेलमैदन निर्माण 150000 

३३. पञ्चकन्या मा.वि खेल र्मैदन निर्माण 150000 

३४. बटुवा प्र. वि घेराबार निमौण 40000 

३५. रनदेवी प्रा.वि खेलमैदन निर्माण 60000 

३६. बटुवा खेल मैदान निर्माण 40000 

३७. भाङखर्क खेल मैदान निर्माण 40000 

३८. आलडाँडा खेल मैदान निर्माण 40000 

३९. काप्रे खेल मैदन निर्माण 40000 

४०. मधुवन खेल मैदान निर्माण 40000 

४१. भोर्ले खेल मैदन निर्माण 40000 

४२. स्याउली स्वस्थय चौकी घेराबार निर्माण 100000 

४३. घुमाउने डाँडा मन्दिर निर्माण 50000

४४. भोर्ले माने निर्माण 100000 

४५. तामाङ गुम्बा निर्माण 100000 

४६.आमा समूहको उन सम्बन्धि तालिम र जातिय भाष,धर्म,सस्कृति,रितिरिवाज जगेर्न 300000 

४७. वातावरण तथा विपद व्यावस्थापन 300000 

४८. सस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन

४९. सूचना केनद्र निर्माण 100000

५०. विविध खर्च 100000