FAQs Complain Problems

वडा नं. १२ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ को लागि वडा नं. १२ बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

१. थुम्की जनकमोड रिजाल डाँडा सडक स्तर उन्नती - रु. १५०००००/- 

२. पचघरे थापा भञ्ज्याङ जमुने चौर सडक ट्याक निर्माण मर्मत - रु. २०००००/-

३. दामगाडे ढु·े कुवा सडक स्तर उन्नती - रु. २०००००/-

४. रिजालडाँडा देउराली सडक स्तर उन्नती - रु. ५०००००/-

५. आँगेटारी डुडेखोला पिडाली गाउँ सडक स्तर उन्नती - रु. २०००००/-

६. डुडेडाँडा सोस्ता पाखा पिप्ले चालिसे सडक नयाँ ट्याक निर्माण - रु. २०००००/-

७. पुल बगैँचा कुमाल गाउँ दामगाडे ठाडो बाटो मर्मत - रु. २०००००/-

८. पुरानोडी मदले सडक निर्माण - रु. २०००००/-

९. साङ्कोष महिला कृषि सहकारी लि.को भवन निर्माण - रु. २०००००/-

१०.सुर्योदय साना किसान सहकारी संस्था लि.को भवन निर्माण - रु. २०००००/-

११. कुमालगाउँ मन्दिर निर्माण - रु. २०००००/-

१२. पूर्वाधार जन्य मर्मत खर्च (सडक, सिंचाई, खानेपानी , कुलो मर्मत लगायतका खर्च - रु. २०००००/-

१३. कार्यालय पूर्वाधार निर्माण - रु. २०००००/- 

१४. सकपुरक कोष - रु. २०००००/- 

१५. आसि खोला पुरानो डिही लिप्ट सिचाई - रु. २०००००/-