FAQs Complain Problems

वडा नं. १० बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

आ.ब. २०७४/७५ का लागि वडा नं. १० बाट छनौट भई स्वीकृत भएका योजनाहरु -

1 हनुमान डाडा लप्से ढोडेनी भार्माले स्वतीवगर सडक निर्माण 700000 

2 दामगाडे नयाँगाउँ कुमाई ज्यामरुङ हुदै घुम्ती सडक सुधार 500000 

3 ढाडगाउँ सेरावेसी सडक सुधार 300000 

4 मनसिने बाटो गोपीडाडा चरङगे सडक सुधार 200000 

5 कुुमाई ज्यामरुङ सामुदायिक भवन स्थानपति भदौरे सडक सधार 200000 

6 ठुलधारा ठुलो भार्माले तल्लो गाउँ दविस्थान सडक निर्माण 200000 

7 हनुमान डाडा राम मन्दिर मोटर बाटो सुधार 200000 

8 आगे आँटारी खानेपानी निर्माण (नमुना योजना) 400000 

9 सानो भार्माले ठुलो र्भामाले खानेपानी निर्माण .(जनजाति) 500000 1

0 नयाँ गाउँ थुम्की ट्यांकी निर्माण (महिला) 300000 

11 ढकाल गाउँ, सेरावेसी, ढांडगाउँ खा.पा. सुधार (बालबाालिका) 300000 

12 भदौरे चापटारी खानेपानी 200000 

13 स्वास्थ्य सेवा विन्दु बर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापन सामाग्री खरिद 200000 

14 कृषि (तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र व्यवस्थापन तथा फलफुल खेती व्यवस्थापन दलित, फरक क्षमता भएका व्यक्ति) 600000 

15 समपुरक कोष 200000