प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आब्वानको सूचना २०७५/०१/२८

योग्य फर्म वा संस्थाले तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य गर्न इजाजत पत्र/दर्ता प्रमाण पत्र, VAT र PAN प्रमाण पत्र र आ.व. ०७३/७४ को कार चुक्ता प्रमाणपत्र  सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा रु. ५०० (पाँच सय) दस्तुर तिरी खामबन्दी प्रस्तावना पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ|

तपसिल:

१. पार्क निर्माण DPR तयार गर्ने कार्य नीलकण्ठ ३, ४ र ८ गरि ४ स्थल

२. धादिङबेशी थोपाल खोला अरुण खोला किनारा क्षेत्र करिडोर निर्माण DPR तयार गर्ने कार्य