FAQs Complain Problems

तेस्रो नगर सभाको निर्णयहरु

मिति २०७५/०३/१० देखि २०७५/०३/११ सम्म संचालित तेस्रो नगर सभाका निर्णयहरु:

निर्णय नं. १
    तेस्रो नगरसभामा सभाका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख श्री भीमप्रसाद ढुंगानाज्यूले सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको यस नीलकण्ठ नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम उपर बुँदागत रुपमा छलफल गरी नगरसभा सदस्यहरुले उठाउनु भएका प्रश्नहरु, जिज्ञासाहरु सभाध्यक्षबाट सम्बोधन भै सर्वसम्मतिले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो ।

निर्णय नं. २
    नगर उप–प्रमुख श्री मनराज भण्डारीज्यूले नगरसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको यस नीलकण्ठ नगरपालिकाको आ.व. २०७५÷०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम (विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक) उपरको छलफल प्रारम्भ गरियो ।

निर्णय नं. ३
    सभाध्यक्षको निर्देशन बमोजिम नगरसभाको बैठक मिति २०७५/०३/११ गते विहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित गरियो ।


निर्णय नं. ४
    नगर उप–प्रमुखज्यूले नगरसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको आगामी आ.व. २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम (आर्थिक विधेयक÷विनियोजन विधेयक समेत) उपर दफावार छलफल गरी सवाल, जिज्ञासा  सम्बोधन गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो । 

निर्णय नं. ५
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्ना अन्तर्गतका कार्यालयबाट यस नगरपालिका भित्र  के–के, कति–कति योजना कार्यक्रम सञ्चालन हुने हुन्, कुन–कुन विषयगत कार्यालय के कस्तो संरचनामा रहने हुन् भन्ने जानकारी भई नसकेको अवस्था हुँदा संघ र प्रदेशका कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहोस् भन्नाका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट यस नगरपालिका भित्र कार्यान्वयन हुन जाने बजेट कार्यक्रमको विवरण जानकारी हुनासाथ सम्बन्धित विषयगत समितिसँग परामर्श गरी विषयगत शाखाहरुबाट क्रियाकलापगत बाँडफाँड तयार गरी नगरप्रमुखबाट स्वीकृति गरी नियमानुसार कार्यान्वयन गर्ने, गराउने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ६
    यस नीलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ को दोस्रो संशोधन सहित नगर उप–प्रमुखज्यूले पेश गर्नु भएको नीलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक बिधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

निर्णय नं. ७
    चालु आ.व. २०७४÷०७५ को यस नीलकण्ठ नगरपालिकाको संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम, संशोधित अनुमान अनुसार नगरकार्यपालिकाको कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्यहरु तथा आय–व्यय र नगरकार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरु सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो ।

निर्णय नं. ८
    नीलकण्ठ नगरपालिकाको नगर गुरु योजना, २०७५, स्थानीय विपत तथा जलवायु उत्थानशील योजना, २०७५ र लघु उद्यम विकास रणनीति योजना, २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

निर्णय नं. ९
    परामर्शदाता मार्फत तयार भएको पार्कको डि.पि.आर. (४) र खोला कोरिडोरको डि.पि.आर. अनुसार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १०
    चालु आ.व. २०७४÷०७५ मा स्वीकृत कार्यक्रमहरु मध्ये सम्झौता भई कार्य भैरहेका तर प्रक्रिया ढिला हुन गई यस आ.व. भित्र सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएका निम्न कार्यक्रम÷योजनाहरु आगामी आ.व. २०७५÷०७६ मा सम्पन्न पश्चात भुक्तानी दिने गरी बजेट दायित्व सार्ने निर्णय गरियो ।
क)    नगर क्षेत्रमा ऋऋ क्यामेरा जडान गर्ने कार्यक्रम रु. २२,०८,०००।–
ख)    पर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन परामर्श कार्यको रु. ८,४७,५००।–
ग)    रेडियोको पूर्वाधार अनुदान तर्फ रु. ४,००,०००।–
घ)    वडा नं. ३, इजारा–जरेबर विद्युत कालो तार खरिद रु. ८,००,०००।–
ङ)    सातमुले खानेपानी योजना वडा नं. ७ रु. ५,३२,१३६।–
च)    बस पार्क सार्वजनिक शौचालय निर्माण रु. ३,७९,३१३।८६
छ)    फिजियोथेरापी औषधी उपकरणको सप्लायर्सलाई दिनु पर्ने रु. ११,२२,४२५।–
ज)    वडा कार्यालयहरु ८, ९ र १३ को घरभाडा भुक्तानी दिन बाँकी रु. १,२६,०००।–
झ)    वडा कार्यालयहरुको बैठक भत्ता बापतको भुक्तानी हुन बाँकी रु. १२,७५,०००।–
ञ)    स्थानीय राजश्व परामर्श समिति बैठक, स्रोत तथा बजेट सिलिङ्ग अनुमान निर्धारण समितिको बैठक, योजना तर्जुमा समिति बैठक र कार्यपालिका बैठकहरुको बैठक भत्ता बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम                         रु. १,९०,५००।–
ट)    ओडारे पुल तल्लो बाँकी अमलटार जयन्तीडाँडा सडक कालोपत्रे रु. ३२,६२,८९१।–
ठ)    धादिङबेशी खाल्टे सडक मर्मत सडक बोर्डको रु. ३५,५८,३४८।०५
ड)    नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रु. १५,००,०००।–
ढ)    २ वटा कृषक समूहको हाइटेक निर्माण भुक्तानी दिन बाँकी रु. ८,००,०००।–
ण)    वृहत खा.पा. अटोमेटिक कार्य समेत वडा नं. ८ भुक्तानी बाँकी रु. ३,५०,०००।–
त)    ज्वालामुखी कृषि तथा पशुपालन सहकारी वडा नं. ९ दिनुपर्ने बाँकी रु. २,००,०००।–
थ)    पातले गुम्बा पूर्वाधार व्यवस्थापन वडा नं. ७ भुक्तानी दिन बाँकी रु. १,५०,०००।–
द)    पिप्ले खानेपानी मर्मत योजना वडा नं. १ भुक्तानी दिन बाँकी रु. २,००,०००।–
ध)    आँशीखोला लिफ्टिङ खानेपानी योजना वडा नं. ८ भुक्तानी दिन बाँकी रु. ५,००,०००।–
न)    दुईघरे ज्यामरुङ फड्के निर्माण वडा नं. ९ भुक्तानी दिन बाँकी रु. ४,००,०००।–
प)    स्वा.चौ. खा.पा. ट्याङकी निर्माण वडा नं. ९ भुक्तानी दिन बाँकी रु. २,००,०००।–
फ)    ठूलो खोला बगैंचा सडक निर्माण वडा नं. १० भुक्तानी दिन बाँकी रु. १,५०,०००।–
ब) नगर प्रमुख स्तरीय आ.व.२०७५/७६ का कार्यक्रमको भुक्तानी दिन बाकीँ रु. १५,००,००० |-

निर्णय नं. ११
    नगरपालिकाको विभिन्न योजना÷कार्यक्रमहरुको लागत अनुमान तयार गर्न, नापजाँच, मूल्याङ्कन गर्न, प्राविधिक सहयोग÷सल्लाह दिन एवं अनुगमन गर्न स्थलगत रुपमा जानु पर्दा पटक पटक भ्रमण आदेश, भ्रमण बिल भुक्तानीको प्रक्रिया गर्नु भन्दा मासिक रुपमा निश्चित रकम तोकि दिने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु आर्थिक र प्रशासनिक दृष्टिले किफायती हुने एवं कार्य बोझको तुलनामा कर्मचारी कम भएका कारण कार्यालयमा अतिरिक्त समयमा काम गर्नु परेको परिस्थिति हुँदा निम्न अनुसार फिल्ड तथा खाजा खर्च प्रोत्साहन स्वरुप मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । कार्यक्रममा भ्रमण भत्ता समावेश भएकामा सोही शिर्षकबाट खर्च गर्ने गरी यसमा तोकिए अनुसार फिल्ड भत्ता प्रदान गर्ने, महिनामा १५ दिन भन्दा बढी समय विदा/अन्यत्र काज बसेकाले उक्त समयको फिल्ड र खाजा खर्च नपाउने साथै अनिवार्य जानुपर्ने फिल्ड नगएको अवस्थामा यस्तो सुविधा प्रदान नगर्ने निर्णय गरियो ।
(१)    फिल्ड भत्ता (नगरपालिका क्षेत्र भित्रको वापत):
    क)    डि.ई./इन्जिनियर/सव इन्जिनियर/असिष्टेण्ट, सव–इन्जिनियर खा.पा.स.टे. आदि    
        आर्किटेक्ट ईन्जिनियर/अमिन, पशु सेवा प्राविधिक, स्वास्थ्य संयोजक/सह–संयोजक/जनस्वास्थ्य निरिक्षक    शुरु तलब स्केलको मासिक १५%
    ख)    हलुका सवारी चालक    शुरु तलब स्केलको मासिक १०%
    ग)    अन्य कर्मचारीहरुको स्वीकृत भ्रमण आदेश अनुसार        

    (२)    खाजा खर्च
        नगरकार्यपालिकामा कार्यरत सबै सेवा, समूह, तहका कर्मचारीहरु तथा वडा सचिवहरुलाई शुरु तलब स्केलको १०% मासिक

    (३)    अन्य प्रोत्साहन
        कार्य सम्पादन सूचांकका आधारमा प्रथम नगरसभाको निर्णय अनुसार यथावत

निर्णय नं. १२
    वडा कार्यालयहरुमा उपलब्ध गराईएका मोटरसाइकलहरुका लागि प्रति महिना प्रति वडा १० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराउने, फ्रि–सर्भिसिङ गर्दा लाग्ने १ लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने र फ्रि–सर्भिसिङ पश्चात मोटरसाइकल मर्मत बापत स्वीकृत मर्मत आदेश अनुसार हुने गरी बढीमा वार्षिक १०,०००।– सम्म मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी नगरकार्यपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि प्रति व्यक्ति प्रति महिना इन्धन ५ लिटर उपलब्ध गराउने, फिल्डमा बढी खटिदाको दुरी अवस्था हेरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले थप इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने, कर्मचारीले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल मर्मत बापत स्वीकृत मर्मत आदेश अनुसार वार्षिक रु. १०,०००।– सम्म मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । कार्यालयबाट सवारी साधन उपलब्ध नभएका तर फिल्ड आतेजाते गर्नुपर्ने भई आफ्नै साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि मासिक ५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने । साथै नगरप्रमुख, उप–प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा सवारी साधन प्रयोग गर्दा प्रमाणित लक बुकको आधारमा इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

 निर्णय नं. १३
    वडा कार्यालयमा कार्यालय सञ्चालन खर्च तर्फ र विविध खर्च तर्फ गरी रु. २,००,०००।– बाँडफाँड भएकोमा वडाको दैनिक कार्य सञ्चालन, वडा सचिव÷कार्यालय सहायक÷ सहयोगीलाई आतेजाते र खाजा खर्च वापत, छपाई गर्नुपर्ने बाहेकका अन्य मसलन्द खर्च वापत, बस्ती÷वडा भेला÷बैठक÷सभा÷समारोह÷खाजा÷अतिथि खर्च वापत, विज्ञापन÷ प्रचारप्रसार र विविध गरी छुट्याई सो अनुसार खर्चको भुक्तानी माग गर्नुपर्ने छ । यसरी खर्च गर्दा सामान्यतयः पहिलो चौमासिक भित्र २५%, दोस्रो चौमासिक भित्र ४०% र तेस्रो चौमासिक भित्र ३५% को औषत हुनु पर्ने छ । तर आषाढ महिनामा यस्तो खर्च लेखिने छैन ।

निर्णय नं. १४
    महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई वार्षिक सञ्चार खर्च वापत रु. २,५००।– र मासिक बैठक भत्ता वापत रु. ५००।– दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १५
    नगरकार्यपालिका, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरुमा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको सेवाको म्याद २०७५÷०४÷०१ देखि एक वर्षका लागि थप गर्ने, स्थायी खटिई आएमा स्वतः हट्नु पर्ने र कार्य सम्पादन र आचरण सन्तोषजनक नभएमा जुनसुकै समय हटाउन सक्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १६
    स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम तर्फका सूचना प्रविधि अधिकृत र सामाजिक परिचालकहरुको साविक बमोजिम सेवा लिने, निजहरुको पारिश्रमिक निकासाको लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने । सामाजिक परिचालकहरुको आचरण र कार्य सन्तोषजनक भए सम्म अन्य सेवा सुविधा सर्तहरुको दावी नपुग्ने गरी आगामी आ.व.का लागि आन्तरिकिकरण गरी रा.प.अनंकित चतुर्थ श्रेणी बराबरको मासिक पारिश्रमिक दिने । सूचना प्रविधि अधिकृतको हकमा खाई पाई आएको पारिश्रमिक नघट्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट पारिश्रमिक निकासा भई नआएमा पनि निजहरुको पारिश्रमिक नगरपालिकाबाट बेहोर्ने गरी १ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. १७
    अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट खटि आएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सर्त अनुसार निकासा भई आउने बजेटबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी र निजहरु अवकास हुँदाको दायित्व यस नगरपालिकालाई नपर्ने गरी निजहरुलाई नगरपालिका वा अन्तर्गत कामकाजमा लगाउने । नगरकार्यपालिका, वडा कार्यालयहरु र स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत दरबन्दी भित्रका करारका कर्मचारीहरुलाई पद अनुसारको शुरु तलब स्केल बराबरको पारिश्रमिक दिने । 

निर्णय नं. १८
    सशर्त अनुदान तर्फबाट तलबभत्ता खानेगरी खटिई आएका श्रेणिविहिन कर्मचारीहरुलाई पनि शुरु तलबस्केल बराबरको पारिश्रमिक दिने । अन्य विषयगत कार्यालयबाट खटिई आउने आवश्यकता अनुसारका करारका कर्मचारीहरुलाई पनि कामकाज लगाई नियमानुसारको पारिश्रमिक दिने । नगरपालिकामा नियुक्त भई सेवा दिई रहेका परामर्शकर्ता, नगरप्रहरी, सुरक्षा गार्ड र सरसफाई कर्मचारीलाई मिति २०७५÷०४÷०१ देखि १ वर्षको लागि करारको म्याद थप गर्ने । तर कार्यसम्पादन र आचरण सन्तोषतजनक नभएमा जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १९
    स्वास्थ्य चौकीहरुका वर्थिङ्ग सेन्टरमा करारका स्कील वर्थ एटेण्डेण्ट अ.न.मी.हरुलाई कार्य सन्तोषजनक भए सम्म आगामी आ.व.मा निरन्तरता दिई शुरु तलबस्केल बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २०
    दमकल सञ्चालनमा कार्य गर्ने चालक÷कर्मचारीलाई सार्वजनिक विदाका दिन समेत तयारी अवस्थामा बस्नु पर्ने भएकाले मासिक पारिश्रमिकको अतिरिक्त सार्वजनिक विदाका प्रत्येक दिनको लागि एक दिन वरावरको थप पारिश्रमिक दिने र भारी सवारी साधन (व्याक होल लोडर) चालकलाई शुरु तलब स्केलको अतिरिक्त काममा खटिएको प्रमाणित लक बुकको आधारमा प्रति घण्टा रु. १००।– र खटिएका सहयोगीलाई मासिक रु. ५,०००।– भत्ता दिने निर्णय गरियो । सेफ्टी ट्याङ्की सफाई गर्ने गाडी चालक र कामदारलाई सोबाट उठ्ने रकमको २५% प्रोत्साहन स्वरुप दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २१
    ३ नं. प्रदेश सरकार, हटौंडाको आगामी आ.व. २०७५÷०७६ को पारित नीति तथा कार्यक्रममा संवत २०८० सम्म डिजेल, पेट्रोल मुक्त सवारी व्यवस्था लागु गर्ने नीतिलाई सम्मान गर्दै यस नगरपालिका क्षेत्रमा ढुवानी तथा यात्रुवाहक डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने थोरै भार र यात्रु क्षमता (पावर टिलर÷टेम्पो) का भाडाका सवारी साधनलाई बाटो इजाजत पत्र नदिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २२
    यस नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका तथा वडाहरुबाट सम्पादित आर्थिक, राजश्व तथा जिन्सी समेतको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गरेका मध्ये सबैभन्दा कम पारिश्रमिकमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न प्रस्ताव पेश गरेका एस.एम. दाहाल एण्ड एसोसिएट्स लाई आ.व. २०७४÷०७५ को आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न नियुक्ती गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २३
    नगरपालिकाको आय स्रोतलाई वृद्धि गर्न नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायहरुलाई दर्ता÷नविकरणको दायरामा ल्याउन र घरवाहल कर असुलीलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरी राजश्व संकलन वृद्धि गर्न नागरिक समाज÷सामुदायिक समिति÷अन्य तेस्रो पक्षलाई परिचालन गरी निजहरुले उठाई दाखिला गरेको रकमको २० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २४
    नगरपालिका क्षेत्र भित्र घरवाहल निर्धारणको लागि नगर उप–प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा नगरपालिका विषयगत समितिका संयोजकहरु सदस्य रहेको एउटा कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले निर्धारण गर्ने वाहल दरको आधारमा वाहल कर उठाउने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २५
    यस नगरपालिकाको स्वीकृत नगर गुरु योजना, विभिन्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन÷ अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वय गर्न सम्बन्धित विकासका साझेदार निकायहरुमा पैरवी गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २६
    छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु तथा सम्मृद्ध राष्ट्रका स्थानीय सरकार (महानगर÷उप महानगर÷नगरहरु) सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहयोग आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २७
    सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा दिगो हुने गरी नाली÷टेवा पर्खाल÷बायो इन्जिनियरिङ÷सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने गरी ग्रावेलिङ समेतका स्तरोन्नति हुने गरी नयाँ कटिङ प्रतिशत सीमित हुने गरी, सडक सिमा क्षेत्र समेत स्पष्ट गरी वातावरणीयमैत्री सडक निर्माण हुने गरी लागत स्टीमेट तयार गरिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २८
    संघीय तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट योजना÷कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी र नगरपालिकाको योजना÷कार्यक्रममा समेत संयुक्त लगानी हुने अवस्था भएमा लागत स्टीमेट र प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पूर्व नै समन्वय हुनुपर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २९
    उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धित योजना क्षेत्रका जनताको अधिकाधिक सहभागीता हुने गरी भेला गर्ने र एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिमा नरहने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३०
    योजना निर्माण शुरु गर्नु पूर्व साविकको तस्बिर, सम्पन्न पश्चातको तस्बिर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको समेत स्पष्ट आउने गरी खण्डवाइज स्पष्ट हुनेगरी भुक्तानी पूर्व पेश गर्नुपर्ने र ५ लाख देखिका योजनामा उपभोक्ता समितिको नाम, कूल लागत, सम्झौता मिति, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, नगरपालिकाको नाम र योजनाको नाम सर्वसाधारण सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी योजना स्थलमा साइन बार्ड÷फ्लेक्स बोर्ड राख्नुपर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३१
    नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ६ सुनौलाबजार स्थित स्वास्थ्य चौकीलाई कम्प्रीहेन्सिप सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा स्थापना गरिएको र केन्द्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट प्रयोगशाला उपकरणहरु समेत उपलब्ध भई सकेको हुँदा उक्त स्वास्थ्य चौकीको लागि ल्याब असिष्टेण्ट १ पद सृजना गर्ने निर्णय गरियो । नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा समेत चौथो तह सरहका १÷१ दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरियो । साथै नगरपालिका बजार अनुगमनको लागि यस अघि रा.प.अनंकित प्रथम (असई) सरहको दज्र्यानी दिई १ जनालाई कामकाजमा लगाईएकोमा बजार व्यवस्थापन र निरिक्षणका लागि नगर प्रहरीको संख्या कमी हुन गएकाले रा.प.अनंकित चर्तुर्थ श्रेणी (प्रहरी जवान) सरह थप ४ पद सृजना गर्ने निर्णय गरियो । यसरी सृजना भएका दरबन्दीमा नियमानुसार करारमा पद पूर्ति गरी कामकाज लगाई शुरु तलब स्केल बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३२
    नगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा साविकदेखिका स्वीकृति दरबन्दीका रिक्त पदमा स्थायी पूर्ति भई नआए सम्मका लागि सेवा प्रवाह सूचारु गर्न नियमानुसार करार सेवामा नियुक्ति गरी कामकाज लगाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३३
    करार सेवाबाट पूर्ति हुने सबै प्रकारका दरबन्दीका कर्मचारीहरुको आगामी आ.व. १ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने गरी माथि विभिन्न बुँदाहरुमा निर्णय गरिएकोमा त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई १ पटकमा ४ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्मको लागि म्याद थपको पत्र दिन उपयुक्त हुने निर्णय गरियो ।